Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Działania projektowe

Główne działania planowane przez szkołę to:

1. Przygotowanie szkoły do uczestnictwa w projekcie.

2. Przygotowanie językowe i kulturowe uczestników.

3. Przygotowanie w zakresie stosowania TIK w pracy szkolnej.

4. Stosowanie TIK w praktyce szkolnej na co dzień.

5. Wyjazdy na szkolenia.

6. Działania podejmowane przez uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

7. Dzielenie się wiedzą i upowszechnianie wyników.

8. Monitorowanie i ewaluacja projektu.

9. Raportowanie.

Dodatkowe informacje