Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Obniżenie opłat za korzystanie z usług przedszkola

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, rodzice mogą starać się o obniżenie opłat za korzystanie z usług przedszkola:

 

 

o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny;

1) podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi szkoły decyzji
o otrzymaniu zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

2) decyzje, o których mowa w pkt 1 należy przedłożyć dyrektorowi szkoły dwa razy do roku - w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu LISTOPADZIE.

3) nie złożenie deklaracji, o których mowa w pkt 1 w terminach określonych w pkt 2 skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty, o której mowa powyżej

4) w przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu  do dyrektora szkoły.

 

• o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;

 

• o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny

W przypadku dziecka uczestniczącego w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny" podstawą obniżenia opłaty jest podanie numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numeru karty BKM).

 

 

 

Dodatkowe informacje