REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku
i
Deklaracja korzystania z obiadów

w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku na  Rok szkolny 2017/2018

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 02/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

z dnia 23.08.2017 r.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

 

Podstawa prawna:

Art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę szkolną.

2.      Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadów dla uczniów szkoły      i pracowników.

3.      Dzieciom z oddziałów przedszkolnych zapewnia wydawanie 3 posiłków w formie śniadania, obiadu i podwieczorka.

4.      Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

5.      Nie dopuszcza się w oddziałach przedszkolnych przynoszenia gotowych posiłków(potraw) przygotowywanych przez rodziców.

 

UPRAWNIENI  DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

§ 2

1.      Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:

a)      wychowankowie oddziałów przedszkolnych

b)      uczniowie szkoły

c)      pracownicy szkoły

 

§ 3

1.      Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim pisemnym wypełnieniu deklaracji (zał. nr 1).  

2.      Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego).

3.      Nauczyciel organizujący wyjście zobowiązany jest do powiadomienia intendenta
o planowanej godzinie powrotu.

 

§ 4

Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos.

 

§ 5

1.      Aktualny jadłospis umieszczany jest na tablicy ogłoszeń.

2.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu
w danym dniu.

 

§ 6

1.      Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

2.      Korzystać z posiłków mogą również uczniowie i wychowankowie, których dożywianie finansuje MOPR, MGOPS, PCK itp.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

 

§ 7

1.      Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.      Wysokość opłaty za posiłki wprowadza dyrektor szkoły w drodze Zarządzenia.

3.      W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

4.      Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna) dyrektor szkoły może zwolnić
w całości lub częściowo z opłat za posiłki w przypadkach:

a)                szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny

b)                uzasadnionych przypadkach losowych

 

§ 8

1.      Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc bieżący, z góry, przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie do 7-go dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

nr rachunku bankowego: 43 1240 1154 1111 0010 3576 0886

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

2.      Szkoła nie pobiera opłat gotówkowych.

 

§ 9

1.      Intendent Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.

2.      Posiłki uczniowie otrzymują  na podstawie bloczków obiadowych.

 

§ 10

1.      Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów i pracowników podlega zwrotowi
po uprzednim poinformowaniu szkoły o nieobecności i jest naliczana od dnia następnego po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności.

2.      Wysokość odpisu należy, przed dokonaniem wpłaty, sprawdzić u intendenta (tel. 85 66 10 332) po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia oraz po dostarczeniu kartek obiadowych.

3.      Jeżeli jest to możliwe, to zwrot dokonywany jest w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

 

§ 11

1.      W oddziałach przedszkolnych odpisom podlega cała dzienna stawka żywieniowa za nieobecność wychowanka na zasadach opisanych wyżej.

2.      Odliczeniu nie podlegają jednorazowe posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) opuszczone przez wychowanka w dniu pobytu w oddziale przedszkolnym spowodowane spóźnieniem się lub wcześniejszym odebraniem dziecka z zajęć.

 

§ 12

1.      Uczniowie szkoły zalegający z płatnością za dany miesiąc żywieniowy nie otrzymają obiadów do czasu uregulowania należności.

2.      Opłaty za obiady wydane, a nie zapłacone należy niezwłocznie uiścić.

3.      Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków oddziałów przedszkolnych, którzy zalegają z odpłatnością za posiłki lub wnoszą opłaty nieregularnie zostaną wezwani przez dyrektora do uregulowania należności – w przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia należności dyrektor może wobec nich wszcząć postępowanie egzekucyjne lub zawiadomić sąd rodzinny.

 

§ 13

1.      Rodzice/opiekunowie prawni na swój wniosek mogą ubiegać się o zwolnienie  w części lub w całości opłaty za wyżywienie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Rodzice/opiekunowie prawni, ubiegający się o zwolnienie z opłaty za wyżywienie mają obowiązek udokumentowania dyrektorowi szkoły prawo do zwolnienia z opłat                                           (np. decyzja z MOPR).

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

§ 14

1.      Stołówka szkolna zapewnia posiłki

a) w oddziałach przedszkolnych:

-        śniadanie;

-        obiad dwudaniowy;

-        podwieczorek.

b) w szkole:

-        obiad dwudaniowy

 

§ 15

1.           Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki.

2.           Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

3.           Posiłki w stołówce wydawane są w godzinach:

a)        Szkoła: Obiad - 10.30 – 14.00

b)        Oddziały przedszkolne: śniadanie: 8.45 – 9.15, obiad: 12.15 – 12.45, podwieczorek: 14.15 – 14.35.

4.           Uczniowie oraz pracownicy szkoły spożywają posiłki na stołówce.

5.           Wychowankowie oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w salach zajęć każdej grupy.     

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

§ 16

Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw obiadowych.

 

§ 17

Personel wydający posiłki zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy wydawaniu gorących potraw.

 

§ 18

1.      Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

a)      Po przyjściu do stołówki należy ustawić się w kolejce do okienka, gdzie wydawany jest posiłek po oddaniu karteczki obiadowej.

b)      Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój
posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury.

c)      Po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Odnoszenie naczyń” i opuszcza stołówkę.

d)     W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w stołówce lub zauważeniu niszczenia mienia przez innych uczniów należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyżurującego nauczyciela lub pracownika kuchni.

2.      Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

3.      W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

do Regulaminu stołówki szkolnej

Szkoły Podstawowej Nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

 

Deklaracja korzystania z obiadów

w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Białymstoku

Rok szkolny

2017/2018

 

 

 

1.                  Imię i nazwisko ucznia……………………………………………klasa……………

2.                  Imię i nazwisko rodzica………………………………… tel. kontaktowy……………

3.                  Zasady korzystania z obiadów w szkole:

1)      Cena obiadu: 3,00 zł (dwudaniowy)

2)      Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 7 dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy szkoły.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

nr rachunku bankowego:

43 1240 1154 1111 0010 3576 0886

      tytułem:

imię i nazwisko dziecka/ klasa/obiady

4. Deklaracja:

1)      Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

2)      Deklaruję korzystanie z obiadów w szkole w roku szkolnym 2017/2018 na zasadach określonych w regulaminie.

3)      Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 7 dnia każdego miesiąca.

Uwaga!

Zgodnie z § 12  Regulaminu stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

1.      Uczniowie szkoły zalegający z płatnością za dany miesiąc żywieniowy nie otrzymają obiadów do czasu uregulowania należności.

2.      Opłaty za obiady wydane, a nie zapłacone należy niezwłocznie uiścić.

3.      Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków oddziałów przedszkolnych, którzy zalegają z odpłatnością za posiłki lub wnoszą opłaty nieregularnie zostaną wezwani przez dyrektora do uregulowania należności – w przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia należności dyrektor może wobec nich wszcząć postępowanie egzekucyjne lub zawiadomić sąd rodzinny.

 

Białystok, ………………………….                              ……………………………………

       data                                                                                              podpis rodzica/opiekuna

 

Regulamin_i_Deklaracja

1

Dodatkowe informacje