Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ  

Załącznik nr 1a do SIWZ   

Załącznik nr 1b do SIWZ   

Załącznik nr 1c do SIWZ   

Załącznik nr 1d do SIWZ   

Załącznik nr 1e do SIWZ   

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 projekt umowy 

Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
w trybie zapytanie ofertowe 
do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
ogłoszonym 
w dniu 05.08.2015 r.


Do pobrania 

 

 

 

Dodatkowe informacje