Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Przetarg na dostawę artykułów żywieniowych

 

Zapytanie ofertowe 

SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 A 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 B 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 C 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 D 

Wzór umowy - zał. nr 3 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

 

 

Białystok, 17.02.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

Zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr 3313/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 

17.05.2013 r. w sprawie określenia regulaminu przetargów, warunków umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących zasób Gminy Białystok oraz stawek czynszu  Wynajmujący zawiadamia, iż w dniu 17.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Wpłynęła jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

Cena netto w złotych

1

PRIMAGD Magdalena Łucyk 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/26 NIP 542-271-35-93

1277

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez PRIMAGD Magdalena Łucyk 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/26 NIP 542-271-35-93 z ceną czynszu miesięcznego netto w wysokości 1277 zł. Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą, bowiem spełniła wszystkie wymogi określone w regulaminie przetargu i przedstawiła cenę wyższą niż minimalna cena czynszu podana przez Wynajmującego.

Wynajmujący powiadomi wybranego oferenta o terminie zawarcia umowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, dziękuje za  przygotowanie i złożenie oferty.

 

Z up. Dyrektora Szkoły

Barbara Buraczewska 

 

Dodatkowe informacje