Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Wyniki rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych 2017/2018

Listy wywieszone są w szkole. Zapraszamy do podpisania umów - osób zakwalifikowanych - w dniach 19-21.06.2017 w godzinach 8.30 - 15.30.

 

 

 

Dodatkowe informacje