ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym zagrożeniem koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla klas III i VIII odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego według porządku przesłanego przez wychowawców.

W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbywa się bez udziału rodziców.

Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.

Na ręce uczniów zostaną przekazane listy gratulacyjne dla Rodziców.

Prosimy o zaopatrzenie Państwa dzieci w maseczki ochronne i długopisy do pokwitowania odbioru świadectwa u wychowawcy klasy.

Bezpośrednio po rozdaniu świadectw uczniowie powinni udać się do swoich domów.

Uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VII odbiorą świadectwa we wrześniu. Rodzice, którzy planują przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Uczniowie, za Wami 10 miesięcy zdobywania wiedzy. Za Wami również nowy sposób edukacji. Każdemu z Was gratulujemy wyników i życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Rodzicom pragniemy wyrazić podziękowanie za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i życzliwość.

 

Życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji!

Od 25 maja oddziały przedszkolne wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli  oraz  kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail szkoły. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

1920

Powstaje Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia w Starosielcach, której kierownictwo obejmuje p. Stefan Stec.

1922

Kierownikiem szkoły zostaje p. Wacław Tarło - Maziński, który wybitnie przyczynił się do rozwoju placówki. Religię w szkole wykładał wówczas ks. prefekt Paweł Grzybowski.

 

Starosielce, 1924 r. Szkoła Powszechna, kl. IVa. Wśród uczniów ks. Paweł Grzybowski, kierownik szkoły Wacław Tarło - Maziński 


1938 - 39 

Liczba uczniów wzrasta do 1000, zachodzi potrzeba budowy nowego obiektu szkolnego.

Napaść Niemiec na Polskę niweczy te plany.

1939 - 41

W czasie okupacji sowieckiej w szkole trwa nauczanie w języku rosyjskim prowadzone przez nauczycieli Rosjan.

1941 - 44

W okresie okupacji hitlerowskiej prowadzone jest tajne nauczanie przez m. in. p. Zofię Masłowską, Zofię Umiastowską, Zenobię Parkiewicz, Filomenę Kozłowską, Helenę Szewc, Paulinę Prokop, Wiktorię Strzemińską.

 

1943 r. - jeden z "Tajnych kompletów" mieszczący się przy ul. Polowej.  


1944

W szkole znajduje się szpital, a nauka odbywa się w domach prywatnych.

1945

Z polecenia starosty powiatowego w Białymstoku zostaje otwarta Publiczna Szkoła Powszechna w Starosielcach pod kierownictwem p. Zofii Umiastowskiej.

1946

Kierownictwo szkoły obejmuje p. Władysław Jakus, który stanowisko to piastuje do 1958r.

1948

Placówkę przemianowano na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego.

1958

Szkoła ulega reorganizacji, następuje podział na Szkołę Podstawową nr 21 i V Liceum Ogólnokształcące. Szkoła podstawowa pozostała w budynku przy ul. Olejniczaka, a liceum przeniesiono do nowego budynku przy ul. Miodowej.

1962

Kierownictwo szkoły obejmuje p. Jerzy Janiszewski, po nim p. Irena Janiszewska.

1963 - 76

Kierownikiem szkoły jest p. Edward Marczak, który czyni starania o budowę nowego obiektu, ponieważ liczba uczniów przekroczyła 1000.

1967

Rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły przy ul. Polowej.

17 IX 1968

Pierwszy dzwonek wita dzieci w nowym budynku przy ul. Polowej 7/1.

1976 - 1980

Kierownikiem szkoły jest p. Edward Konopko.

1980

Dyrektorem SP nr 21 zostaje p. Wincenty Chilicki.

Liczba uczniów przekracza 1400, grono pedagogiczne składa się z 52 nauczycieli. W okresie działalności dyrektora Chilickiego powstają: boisko szkolne, zielona sala gimnastyczna, plac zabaw oddziału przedszkolnego, ogródek biologiczny. Wymienia się ogrodzenie placu szkolnego, trwają prace wykończeniowe prowizorycznej szatni.

Pan dyrektor Wincenty Chilicki w bardzo dużym stopniu przyczynił się do tego, że szkoła stała się szkołą środowiskową i znaczącą placówką w życiu Starosielc.

1988 - 1990

Dyrektorem szkoły jest p. Wincenty Szarkowski.

1990 - 1992

Dyrektorem szkoły jest p. Wojciech Barszczewski.

1992

Dyrektorem szkoły zostaje p. Irena Horoszewska.

Znacząco wzrasta liczba uczniów (do ok.1500) i grono pedagogiczne (na rok szk. 1998/99 - 94)

W okresie działalności p. dyrektor Ireny Horoszewskiej następuje znacząca modernizacja szkoły, powstaje pracownia komputerowa (przy dużym udziale rodziców), dokonuje się wymiany węzła grzewczego, modernizacji kuchni, wymiany nawierzchni przy ul. Polowej. Pracownie zostają wyposażone w nowe środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, instaluje się kamery video. W szkole wybudowana zostaje nowoczesna i funkcjonalna szatnia, założona zostaje centrala telefoniczna, dokonuje się remontu łazienek, sali gimnastycznej, korytarzy, przeprowadza się modernizację pomieszczeń piwnicznych i adaptację ich na cele rekreacyjne. Dookoła budynku sadzi się drzewa i krzewy ozdobne.

Szkoła staje się placówką nowoczesną, bliższą idei szkoły naszych marzeń.

13 X 1998

JUBILEUSZ 40 - LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 21 w BIAŁYMSTOKU

Szkoła Podstawowa nr 21 otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców.

2000

Rozpoczęcie rozbudowy szkoły.

2002

Pani dyrektor Irena Horoszewska ponownie zostaje dyrektorem szkoły na III kadencję.

4 X 2002

Uroczyste przekazanie nowego budynku dydaktycznego.

maj 2003

Zakończona została budowa nowego obiektu sportowego.

31 V 2003

Uroczyste oddanie nowego obiektu sportowego.

15 XI 2003

Uroczystość nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

15 XI 2004

Rocznica nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

15 XI 2005

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

1 IX 2007

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pani Joanna Chilmon, od 01.02. pani Barbara Buraczewska zostaje wicedyrektorem szkoły.

2007/2008

Remont dachu i pomieszczeń piwnicznych. Zmieniono wystrój sekretariatu szkoły. Wymiana obudowy grzejników w małej sali gimnastycznej. 

Powstanie drugiej, nowocześnie wyposażonej, pracowni komputerowej. Zakup nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

2009  

Organizacja miejskich obchodów 90 – lecia Starosielc.

2009 – 2011 

Realizacja projektu „Friends” w programie Comenius- partnerskie projekty szkół. Rozszerzanie Kontaktów w Europie i Nowe Możliwości w Szkołach - „Przyjaciele” przyznana kwota dofinansowania: 15 000 €. Partnerami projektu były szkoły z 7 krajów: Polski, Hiszpanii, Anglii, Włoch, Czech, Danii, Rumunii, Grecji. Organizacja konferencji podsumowującej projekt.

2010 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia”, zasadzenie  Dębów Pamięci, umieszczenie tablic pamiątkowych na obelisku. 

2010

Utworzenie miejsca zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Przystąpienie szkoły do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki 

o Niepodległość Rzeczypospolitej. 

Pierwsze spotkanie Rady Podlaskiej Rodziny Szkół z udziałem Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela. 

Szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły rozwijającej się. 

2011

Powstanie kompleksu boisk sportowych i bieżni tartanowej o wartości 520 000zł.

11 kwietnia 2011 roku

Otwarcie I Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

2012  

Zasadzenie „żonkilowego pola”-włączenie się do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.  

Oddanie do użytku nowoczesnego placu zabaw o wartości 250000 zł. 

Modernizacja szkolnej sieci Internetu

2013

Obchody 55 – lecia szkoły, wydanie okolicznościowego folderu.

2014  

Wizyta delegacji 12 pracowników Ministerstwa Oświaty różnych Gruzji. 

Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”, w ramach którego szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne na kwotę 66000zł.

Udział w projekcie „Cyfrowy Białystok”, utworzenie nowej sali komputerowej. 

Realizacja projektu „Nowoczesne media w nowoczesnej szkole” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”. 

2015

Udział w projekcie POWER – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Organizacja X – tej  jubileuszowej edycji konkursu "Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego    

Współorganizacja Miejskiej Konferencji Rodzina – Wspólne Dobro, uświetnionej występem szkolnego teatru „Zakręceni”.

Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Porozmawiajmy o patriotyzmie”.

Zajęcie przez naszą szkołę I miejsca w konkursie ogólnopolskim „Dał Polsce wolność, moc i szacunek”.

 

 

Dodatkowe informacje