Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

wynosi 50 złotych.

Wpłat można dokonywać :

• w kasie szkoły, 

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 91 1500 1344 1213 4005 8356 0000

 

Dodatkowe informacje