DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp21bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

- znaczna część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Udogodnienia w zakresie dostępności strony internetowej placówki:

- podwyższony kontrast przez użycie jasnego tła i tekstów w ciemnym kolorze,

- możliwość poruszania się po menu przy użyciu klawisza TAB i zatwierdzaniu wyboru klawiszem ENTER. Informacja o aktualnie wybranym linku pojawia się w lewym dolnym rogu strony,

- istnieje możliwość powiększenia zawartości strony internetowej przy użyciu kombinacji klawiszy Ctr + (Control oraz Plus wciśnięte w przedstawionej kolejności).

Placówka dołoży starań, aby poprawić w możliwie najkrótszym czasie jej dostępność cyfrową.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 15-03-2024 r.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  dyrektor Joanna Chilmon.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 856610332

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Polowej. Prowadzą do niego schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windy.

W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W recepcji i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Dodatkowe informacje