Narodowa Agencja i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane poniżej treści.

 

"Mistrz nauczyciel - uczeń doskonały"

1. Projekt „Mistrz nauczyciel – uczeń doskonały" jest to projekt uwzględniający zapotrzebowanie szkoły na poszerzenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej. Uczestnikami projektu będą nauczyciele, którzy chcą dostosować się nieustannych zmian w edukacji, uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności, nabywać nowe doświadczenia, podnosić swoje kompetencje. Potrzebujemy odświeżenia metod i technik nauczania w dostosowaniu do dynamicznej sytuacji w różnych dziedzinach życia społecznego na świecie i kraju. Chcemy lepiej wesprzeć uczniów po przymusowej izolacji, niepewności i ciągłych zmianach form nauki. Chcemy doskonalić umiejętności nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi zza granicy i uczniami niedostosowanymi społecznie. Ważne dla nas jest, by pomóc nauczycielom poprawić relacje z uczniami, podnieść ich autorytet, wzmocnić pozytywne myślenie i uważność. Poprzez udział w projekcie nauczyciele podniosą również swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Za główny cel stawiamy zaspokojenie potrzeb kadry pedagogicznej w zakresie stosowania twórczych metod, nowych innowacyjnych technik i form pracy z uczniami. Przyczynią się one podwyższenia jakości pracy nauczycieli w dostosowaniu do wzrastających potrzeb uczniów w zakresie wszechstronnego rozwoju, wychowania i profilaktyk. Poprzez realizację projektu będziemy dążyć do:

- wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody zwiększające motywację uczniów do podejmowania różnorodnych działań,

- rozwijania postaw prospołecznych oraz integracji uczniów pochodzących ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym, ekonomicznym, religijnym,

- podniesienia autorytetu nauczyciela, wskazania sposobów radzenia sobie ze stresem,

- podniesienia kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim przydatnym do zapoznawania się z opracowaniami i materiałami metodycznymi oraz do bezpośredniej komunikacji.

Konieczne jest więc:

 1. Poznanie innowacyjnych strategii i technik zwiększenia motywacji uczniów
  w podejmowanych działaniach i zaangażowania ich w proces dydaktyczny.

 2. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie postaw prospołecznych, integrujących uczniów pochodzących ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym, ekonomicznym, religijnym.

 3. Przeciwdziałanie agresji i autoagresji, likwidowanie problemów i konfliktów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kierowania własnym zachowaniem, redukowania stresu, podnoszenia samooceny i samoświadomości wśród uczniów.

 4. Stosowanie nowych, kreatywnych metod pracy z uczniami.

 5. Budowanie właściwej relacji „nauczyciel-uczeń”, w której nauczyciel jest autorytetem, mentorem, ekspertem w dziedzinie wiedzy, mediatorem w trudnych sytuacjach, a zarazem człowiekiem pogodnym, życzliwym, pełnym zapału i poświęcenia się pracy.

 6. Podniesienie autorytetu nauczyciela jako osoby obdarzonej przez uczniów wielkim szacunkiem, stanowiącej wzór do naśladowania.

 7. Uczenie nauczycieli radzenia sobie z coraz większym stresem, który może doprowadzić do poczucia zawodu, niespełnienia się, zniechęcenia, a w końcu
  do obojętności i wypalenia zawodowego.

 8. Podniesienie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim przydatnym do zapoznawania się z opracowaniami i materiałami metodycznymi oraz do bezpośredniej komunikacji.

Udział w projekcie, jak również w planowanych szkoleniach i obserwacjach pracy nauczycieli innych szkół, w znacznym stopniu przyczyni się do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie, usprawnienia i wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli. Przyniesie ciekawe doświadczenie w porozumiewaniu się z innymi uczestnikami szkoleń, pomoże w nawiązaniu znajomości z przedstawicielami szkół innych państw. Ważnym elementem projektu jest integracja międzykulturowa uczestników i wzajemna wymiana doświadczeń.

Działania zaplanowane w czasie trwania projektu obejmują aktywności podejmowane przez nauczyciela w zakresie stosowania metod i form pracy w wyżej wymienionym zakresie, ustawiczne kształcenie w tej dziedzinie oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

2. Główne działania planowane przez szkołę to:

 1. przygotowanie szkoły do uczestnictwa w projekcie,

 2. przygotowanie językowe i kulturowe uczestników,

 3. podejmowanie działań związanych z tematyką projektu w praktyce szkolnej na co dzień,

 4. wyjazdy na szkolenia i obserwacje,

 5. działania podejmowane przez uczestników projektu po zakończeniu szkoleń,

 6. dzielenie się wiedzą i upowszechnianie wyników,

 7. monitorowanie i ewaluacja projektu,

 8. raportowanie. 

3. Projekt realizowany będzie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2024 r.

4. Regulamin rekrutacji, zasady uczestnictwa w projekcie i ankieta ewaluacyjna znajdują się na stronie szkoły w zakładce Dla Nauczycieli.

 

 

 

Dodatkowe informacje