Projekt Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku "Nowoczesne media w nowoczesnej szkole".

 

Projekt powstał w celu zaspokojenia potrzeb pracowników szkoły w dziedzinie stosowania technologii komputerowej, interaktywnych mediów i technik audiowizualnych w praktyce szkolnej. Obsługa komputera, umiejętność posługiwania się różnorodnymi programami, korzystanie z poczty elektronicznej, platform społecznościowych i edukacyjnych, stosowanie narzędzi do administrowania stronami internetowymi i blogami, zarządzanie danymi w systemach informatycznych, to umiejętności niezbędne dla każdego nowoczesnego pracownika. Udział w projekcie i planowanych szkoleniach w znacznym stopniu przyczyni się do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie, usprawnienia i wzbogacenia warsztatu pracy jego uczestnikom. Projekt ma również na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, poszerzy słownictwo specjalistyczne stosowane w obsłudze różnorodnych programów komputerowych i narzędzi  multimedialnych. Pozwoli na swobodniejsze przeglądanie fachowych stron internetowych, portali internetowych, obsługę komunikatorów międzynarodowych. Przyniesie ciekawe doświadczenie w porozumiewaniu się z innymi uczestnikami szkoleń, pomoże w nawiązaniu znajomości z przedstawicielami szkół innych państw. Ważnym elementem projektu jest integracja międzykulturowa uczestników i wzajemna wymiana doświadczeń. W projekcie weźmie udział 12 nauczycieli różnych przedmiotów.

Działania zaplanowane w czasie trwania projektu obejmują głównie stosowanie TIK w praktyce szkolnej, ustawiczne kształcenie w tej dziedzinie oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także wyjazdy na szkolenia organizowane przez Bios Life Long Learning Centre, które będą służyły realizacji celów projektu.


Cele projektu "Nowoczesne media w nowoczesnej szkole":

1. Poszerzenie wiedzy pracowników w dziedzinie obsługiwania programów komputerowych i narzędzi multimedialnych.

2. Poprawa kompetencji pracowników szkoły w zakresie wykorzystywania TIK w praktyce.

3. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez pracowników.

4. Zwiększenie wykorzystywania audiowizualnych mediów w różnych obszarach działalności szkoły.

5. Kształtowanie postaw proeuropejskich pracowników szkoły.

 

Przewidywane rezultaty to:

- Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

- Pisanie planów lekcji opartych na wykorzystaniu różnorodnych mediów.

- Korzystanie z Internetu oraz metody WebQuest w procesie nauczania.

- Tworzenie projektu WebQuest.

- Zasady tworzenia filmów, programy i narzędzia do edycji, sposoby publikacji.

- Wykorzystanie Windows Movie Maker do produkcji prostych filmów.

- Nagrywanie, montaż, edycja filmu.

- Projektowanie blogów, zarządzanie.

Udział w projekcie przyczyni się w ogromnej mierze nie tylko do osobistego rozwoju zawodowego uczestników, ale przede wszystkim do rozwoju całej szkoły. Przyniesie nowe doświadczenia, nowe kontakty międzynarodowe, ciekawe pomysły, innowacyjne metody nauczania. Wszystko to wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły i jakości nauczania. 

Udział w szkoleniach wpłynie na:

- Podniesienie umiejętności TIK pracowników w celu poprawy jakości nauczania i rozpowszechnienia pracy szkoły.

- Rozwój współpracy i komunikowania się nauczycieli z rodzicami i dzieci z ich rówieśnikami.

- Ożywienie społeczności szkolnej za pomocą blogów, mediów społecznościowych itp. 

Zastosowanie metod nauczania przedstawianych i omawianych w trakcie szkoleń (metoda projektów, blended learning) wpłynie na poprawienie jakości nauczania. 

Uczestnicy projektu po zakończeniu będą dzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi kolegami, a tym samym zachęcać do korzystania z nowoczesnych technologii oraz do udziału w innych podobnych projektach.

 

Dodatkowe informacje