Logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Białystok, 02 sierpnia 2017 r.

ZP-1/SP21/17

 

Szkoła Podstawowa Nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

15-612 Białystok, ul. Polowa 7/1

tel/fax. 085 66 10 332

http://www.sp21bialystok.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

REGON 000735397

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Oznaczenie sprawy:

ZP-1/SP21/17

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku”

 

 

Część 1 zamówienia: „Warzywa i owoce oraz jaja”

 

1.        Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

LEWIAN Wiesław Leoniuk

17-300 Siemiatycze,

Baciki Bliższe 101

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt (w tym cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

2.        Nazwy (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

a)       „EWJA” Jadwiga Szulborska, 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 7A

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ – 58,36 pkt

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40 pkt

-         Łączna punktacja – 98,36 pkt

 

3.        Wykonawcy, których oferty zastały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 

ELMA Elżbieta Olszewska

15-668 Białystok

ul. Upalna 92/14

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

- Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”

 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wpisano dane oferenta, pozostała część formularza jest niewypełniona i niepodpisana.

Nie wypełniono pkt 1, gdzie należało określić wartość oferty brutto, podatek VAT oraz wartość netto – stanowiące kryterium 1 (cena za wykonanie przedmiotu zamówienia).

Nie wypełniono pkt 2 dotyczącego czasu realizacji dostawy dodatkowej na wykonywany przedmiot zamówienia złożonej w dniu dostawy – stanowiącego kryterium 2.

Pozostałe punkty formularza ofertowego również nie zostały wypełnione. Oferent nie złożył podpisu pod zawartymi w formularzu ofertowym oświadczeniami, wobec czego nie złożył oferty. Zgodnie z treścią SIWZ pkt VI.1. ppkt 1) oferta musi zawierać formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz określać czas realizacji dostawy dodatkowej na wykonywany przedmiot zamówienia. Nie zaznaczenie żadnej możliwości w zakresie kryterium 2 skutkować miało zgodnie z Uwagą zawartą w formularzu ofertowym odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

………………….

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 08.08.2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część 2 zamówienia: „Mięso, drób i wędliny”

 

1.        Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Handel Artykułami Mięsnymi i spożywczymi

Jolanta Ciepła

15-669 Białystok

ul. Magnoliowa 4

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt (w tym cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

2.        Nazwy (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączna punktacja:

 

a)       Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Klim” Anna Klim 16-070 Choroszcz, Konowały 44

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ – 57,12 pkt

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40 pkt

-         Łączna punktacja – 97,12 pkt

b)       Zakład Mięsny „BOST” Jakim Bogdan Jakim Stanisław Sp. j. 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 48

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ – 57,20 pkt

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40 pkt

-         Łączna punktacja – 97,20 pkt

 

3.        Wykonawcy, których oferty zastały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: …………………

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

………………….

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 08.08.2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część 3 zamówienia: „Produkty ogólnospożywcze, nabiał i produkty mleczarskie”

 

1.        Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Hurt – Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Szpitalna 24

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt (w tym cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

2.        Nazwy (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączna punktacja:

 

a)       Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok
ul. Handlowa 4

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ – 59,10 pkt

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40 pkt

-         Łączna punktacja – 99,10 pkt

 

3.        Wykonawcy, których oferty zastały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: …………………

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

………………….

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 08.08.2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Część 4 zamówienia: „Mrożonki i ryby”

 

1.        Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Hurt – Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt (w tym cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

2.        Nazwy (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączna punktacja:

 

a)       REN Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Tartaczna 3

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ – 59,29 pkt

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40 pkt

-         Łączna punktacja – 99,29 pkt

 

3.        Wykonawcy, których oferty zastały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: …………………

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

………………….

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 08.08.2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część 5 zamówienia: „Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie”

 

1.        Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

PSS „Społem” w Białymstoku

15-950 Białystok,

Rynek Kościuszki 15

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 75,00 pkt (w tym cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy dodatkowej – 25 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

2.        Nazwy (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączna punktacja:

 

a) …………………………….

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ - ….. pkr

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” - …pkt

-         Łączna punktacja - ….pkt

 

3.        Wykonawcy, których oferty zastały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: …………………

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

………………….

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 08.08.2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część 6 zamówienia: „Soki naturalne tłoczone”

 

1.        Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok

ul. Handlowa 4

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt (w tym cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

2.        Nazwy (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączna punktacja:

 

a)       Hurt – Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 24

-         Punktacja przyznana w kryterium „Cena’ – 54,40 pkt

-         Punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40 pkt

-         Łączna punktacja – 94,40 pkt

 

3.        Wykonawcy, których oferty zastały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: …………………

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

………………….

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 08.08.2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

/-/ Joanna Chilmon

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w roku szk. 2017/2018

wyniki

 

 ZP-1/SP21/17

 

 

 Białystok, 24 lipca 2017 r.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa Nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

15-612 Białystok, ul. Polowa 7/1

tel/fax. 085 66 10 332

http://www.sp21bialystok.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

REGON 000735397

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający, stosownie do postanowień wynikających z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że 24 lipca 2017 r. o godz. 12:05 miało miejsce publiczne otwarcie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku”.

 

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2018 r.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 5 ww. ustawy, w poniższych zestawieniach przedstawiono kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi złożonych ofert:

 

Część 1. Warzywa i owoce oraz jaja

kwota brutto: 72.000,00 zł

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas realizacji dostawy dodatkowej

2

LEWIAN Wiesław Leoniuk

17-300 Siemiatycze,

Baciki Bliższe 101

71 390,30

do 30 min.

6

„EWJA” Jadwiga Szulborska

18-106 Turośń Kościelna,

ul. Lipowa 7A

73 396,00

do 30 min.

 

 

 

ZP-1/SP21/17

 

Część 2. Mięso, drób i wędliny

kwota brutto: 66.000,00 zł

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas realizacji dostawy dodatkowej

3

Handel Artykułami Mięsnymi

i spożywczymi Jolanta Ciepła

15-669 Białystok ul. Magnoliowa 4

65 281,30

do 30 min.

5

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Klim” Anna Klim

16-070 Choroszcz, Konowały 44

68577,50

do 30 min.

9

Zakład Mięsny „BOST” Jakim Bogdan Jakim Stanisław Sp.j.

8-106 Turośń Kościelna,

ul. Lipowa 48

68 475,75

do 30 min.

 

 

 

Część 3. Produkty ogólnospożywcze, nabiał i produkty mleczarskie

 kwota brutto: 76.000,00 zł

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas realizacji dostawy dodatkowej

7

Hurt – Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Szpitalna 24

73 961,65

do 30 min.

10

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok ul. Handlowa 4

75 087,75

do 30 min.

 

Część 4. Mrożonki i ryby

kwota brutto: 33.500,00 zł

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

REN Sp. z o.o.

26-600 Radom ul. Tartaczna 3

33 082,56

do 30 min.

7

Hurt – Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

32 693,50

do 30 min.

 

Część 5. Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie

 kwota brutto: 6.500,00 zł

 Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas realizacji dostawy dodatkowej

4

PSS „Społem” w Białymstoku

15-950 Białystok,

Rynek Kościuszki 15

6 339,00

powyżej 30 do 60 min.

 

ZP-1/SP21/17

Część 6. Soki naturalne tłoczone

 kwota brutto: 3.000,00 zł

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas realizacji dostawy dodatkowej

7

Hurt – Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

2700,00

do 30 min.

10

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok ul. Handlowa 4

2448,00

do 30 min.

 

/-/ Joanna Chilmon

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

 

Dodatkowe informacje